Chrzest święty

“Chrzest jest najpiękniejszym i najwspanialszym darem Boga... Nazywamy go darem, łaską, namaszczeniem, oświeceniem, szatą niezniszczalności, obmyciem odradzającym, pieczęcią i wszystkim, co może być najcenniejsze.
Darem - ponieważ jest udzielany tym, którzy nic nie przynoszą;
łaską - ponieważ jest dawany nawet tym, którzy zawinili; 
chrztem - ponieważ grzech zostaje pogrzebany w wodzie; 
namaszczeniem - ponieważ jest święty i królewski (a królów się namaszcza); 
oświeceniem - ponieważ jest jaśniejącym światłem; 
szatą - ponieważ zakrywa nasz wstyd; 
obmyciem - ponieważ oczyszcza; 
pieczęcią - ponieważ strzeże nas i jest znakiem panowania Boga”.
                                                 (Św. Grzegorz z Nazjanzu, Orationes, 40, 3-4: PG 36, 361 C.)

Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu (vitae spiritualis ianua) i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie".

Jest nazywany chrztem ze względu na główny obrzęd, przez który jest wypełniany: chrzcić (gr. baptizein) oznacza: "zanurzyć, pogrążyć"; "zanurzenie" w wodzie jest symbolem pogrzebania katechumena w śmierci Chrystusa, z której powstaje przez zmartwychwstanie z Nim jako "nowe stworzenie" (2 Kor 5,17; Ga 6,15). KKK 1212 – 1214. 

Czy można ochrzcić dziecko w parafii, do której formalnie się nie należy?

Kościół usilnie zachęca do tego, aby sakrament ten sprawowany był w parafii, do której rodzice dziecka przynależą. Jeśli jednak istnieją ważne przyczyny, dla których nie można tego uczynić lub chrzest musiałby być odłożony na dłuższy czas, wówczas istnieje możliwość ochrzczenia w innej parafii. Warunkiem tego jednak jest pisemna zgoda proboszcza parafii, do której się przynależy. 

Kto może być ojcem chrzestnym / matką chrzestną?

Zgodnie z Kodeksem Prawa Kanonicznego każda osoba, która przyjmuje chrzest, czy to dziecko czy osoba dorosła, powinna mieć chrzestnego. „Należy wybrać jednego tylko chrzestnego lub chrzestną, albo dwoje chrzestnych”. (Kan. 873) “Ma on dorosłemu towarzyszyć w chrześcijańskim wtajemniczeniu, a dziecko wraz z rodzicami przedstawiać do chrztu oraz pomagać, żeby ochrzczony prowadził życie chrześcijańskie odpowiadające przyjętemu sakramentowi i wypełniał wiernie złączone z nim obowiązki”. (Kan. 872)

Prawo Kanoniczne (Kan. 874) mówi, że do tego wzniosłego zadania może być dopuszczony ten kto:

jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;
ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;
jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;
jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;
nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.
ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

WAŻNE: Świadkiem chrztu może być także katolik, który nie spełnia wszystkich wymogów prawa.

 A co jeśli nie mamy ślubu kościelnego a chcemy ochrzcić nasze dziecko?

Sytuacja sama w sobie na pewno nie jest przeszkodą formalną do tego by ochrzcić dziecko. Problemem nie jest nawet to, że rodzice nie żyją w łasce uświęcającej, której nota bene „domagają się” dla swojego dziecka. Problemową kwestią dla Kościoła jest fakt, że rodzice pragnąc ochrzcić swoje dziecko w wierze katolickiej zobowiązują się do jego wychowania w tej wierze tak, „aby zachowując Boże przykazania, miłowało Boga i bliźniego, jak nas nauczył Jezus Chrystus”! Rodzice zawsze będą pierwszymi nauczycielami tej wiary, a przede wszystkim jej świadkami! Wątpliwości budzi więc właściwy przekaz wiary i samo świadectwo rodziców.

Inna też na pewno jest sytuacja ludzi, którzy nie mają przeszkód formalnych do tego by zawrzeć sakramentalny związek małżeński, a inna tych którzy z powodu takich właśnie przeszkód, nie mogą wziąć ślubu w Kościele. Na pewno, w każdej takiej sytuacji potrzebna jest wielka delikatność i roztropność we wzajemnym zrozumieniu, zarówno ze strony rodziców jak i duszpasterzy.

 Kiedy sprawowany jest sakrament chrztu?

W naszej parafii sakrament chrztu sprawowany jest w każdą drugą niedzielę miesiąca podczas Mszy świętej o godz. 12.30. 

Z ważnych jednak powodów, po wcześniejszej uzgodnieniu z proboszczem, może on być sprawowany w dowolnym czasie.

Jakie dokumenty są wymagane do chrztu?

Dziecko do sakramentu chrztu zgłasza tylko rodzic, rodzice lub prawni opiekunowie. Wymagane dokumenty to:
akt urodzenia dziecka;
dane rodziców chrzestnych;
zaświadczenie dla chrzestnych, z parafii na terenie której mieszkają, że są osobami wierzącymi i praktykującymi swoją wiarę;
jeśli dziecko jest z innej parafii – pozwolenie własnego proboszcza.

Przed chrztem rodzice i chrzestni powinni przystąpić do sakramentu pokuty.