Franciszkański Zakon Świeckich

FRANCISZKAŃSKI ZAKON ŚWIECKICH

przy Parafii p.w. św. Marii Magdaleny w Koninie
62-500 Konin ul. Reformacka 2
tel. +48 (63) 242 98 57+48 (63) 242 98 57

WPROWADZENIE

Franciszkański Zakon Świeckich założony został przez św. Franciszka w 1221r., by pomóc ludziom żyjącym w świecie prowadzić życie chrześcijańskie według zasad Ewangelii.
Przeznaczony jest dla osób świeckich żyjących samotnie, w małżeństwie oraz mogą być przyjęci duchowni diecezjalni.
Franciszkański Zakon Świeckich jest w Kościele stowarzyszeniem publicznym i został zatwierdzony przez Stolicę Apostolską. Dzieli się na wspólnoty miejscowe, regionalne narodowe oraz szczebel międzynarodowy. Rządzi się prawem powszechnym Kościoła i własnym:

  • Reguła, zatwierdzona przez Ojca św. Pawła VI 24.VI. 1978r.
  • Konstytucje Generalne
  • Rytuał
  • Statut Narodowy

Troska duszpasterska i opieka duchowa nad FZŚ powierzona jest Pierwszemu Zakonowi Franciszkańskiemu.

Franciszkanie Świeccy – kim jesteśmy?

Jako świeccy katolicy- mężczyźni i kobiety z różnych stanów i zawodów pragniemy swoje codzienne życie kształtować według bardzo prostych zasad odczytanych z Ewangelii:

Dawać czas Bogu

Modlitwa jest duszą naszego życia i działania. Św. Franciszek daje nam przykład jak , kiedy i o co się modlić; wskazuje, że ten się dobrze modli, kto po modlitwie staje się lepszy. Kiedy gromadzimy się wspólnie, to nie grupa tworzy modlitwę, ale modlitwa tworzy grupę, wspólnotę rodzinną zgromadzoną w imię Pana.

Uczestniczyć w twórczym dziele Boga

Świat- to nie tylko dzieło Boga, ale i dzieło człowieka, w którego twórczej pracy ujawnia się podobieństwo do Boga, gdy bogactwo swego ducha przenosi na materialny świat. W każdym człowieku tkwi dar Boży, pozwalający mu na tworzenie wartości kultury duchowej. Na pracę patrzymy oczami św. Franciszka – jako na służbę miłości i powinności wobec Boga i bliźnich. Ma ona zmieniać nie tylko zewnętrzny świat, ale świat wewnętrzny człowieka, czyniąc go lepszym.

Krzewić wartości chrześcijańskie

Chcemy być wyczuleni na różnorodne zagrożenia i przeciwstawiać się wszelkim przejawom niemoralności, bronić prawdy, sprawiedliwości, świętości małżeństwa i rodziny, poczętego życia, wychowania dzieci, w swoim środowisku dawać świadectwo chrześcijańskich wartości.

Być małym i wolnym

Skromność w sposób naturalny cechuje człowieka poddającego się Bogu i pokornego. Jej przeciwieństwem jest pożądliwość człowieka, który chce najwięcej znaczyć, najwięcej zdobyć, najwięcej użyć i przez materialne pragnienia ulega zniewoleniu. Rezygnacja z tych pragnień czyni go wolnym. Duch ubóstwa franciszkańskiego i prostoty ujawnia się w tym, żeby nie być tylko dla siebie i żeby nie mieć rzeczy i czasu tylko dla siebie.

Być dla drugich

Rezygnacja z miłości własnej rodzi postawę służby w spotkaniu z bólem i potrzebami drugich; tylko biedni mogą pomagać biednym, przez to możemy stać się dla świata znakiem czynnej miłości i ilustracją Ewangelii, której skrótem są słowa: „ Wszystko , co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili” (Mt 25.40) .

Być bratem, siostrą wszystkich

Św. Franciszek jest patronem powszechnego braterstwa, bo nie wyłączał nikogo i niczego ze swej miłości, otworzył serce dla wszystkich. Wobec postaci św. Franciszka giną i milkną wszelkie spory, nie ma on żadnych wrogów. Cechą franciszkańską jest postawa braterstwa w stosunku do ludzi, kosmosu i stworzeń. Cały świat jest znakiem Boga i Jego księgą, środowiskiem egzystencji człowieka.

Być narzędziem pokoju i dobra

Człowiek wychowany po franciszkańsku ma być nosicielem pokoju, stwarzając życzliwy klimat, łagodząc konflikty i napięcia. Kultura osobista, gotowość do przebaczania, uprzejmość i takt przezwyciężają wszelkie przeciwności; słowo zaś wypowiedziane ma leczyć a nie kaleczyć. Z ust św. Franciszka nigdy nie wyszło złe słowo. Zło zwyciężał dobrem, przekleństwo- błogosławieństwem.

Promieniować radością

Osiągnąć wiarę dojrzałą, to nie tylko wierzyć w Boga, ale uwierzyć Bogu i Jemu zaufać. Wiele jest Bożych darów, codziennych i prostych. Świadomość Opatrzności Bożej nakazuje zachwycać się i cieszyć wszystkim co Bóg nam zsyła. Przez nadzieję i optymizm pobudzamy ludzi do zachowania pogody ducha w niepomyślnych sytuacjach.

Czego chcemy

Przez intensywną pracę nad sobą pragniemy – jak św. Franciszek – wyrobić w sobie SERCE DZIECKA wobec Boga, SERCE MATKI wobec bliźniego i SERCE SUROWEGO SĘDZIEGO wobec samego siebie. Chcemy się nauczyć inaczej patrzeć, inaczej myśleć, inaczej mówić, słowem; inaczej chodzić po tej ziemi. Dążymy do tego, żeby nasza wspólnota była czymś więcej niż grupa czy zgromadzenie ludzi przebywających razem. Troską naszą jest rodzinny klimat i styl w odnoszeniu się do siebie, wspieranie się wzajemne, wymiana doświadczeń i modlitwy. Wspólnota braterska jest dla każdego franciszkanina pomocą w drodze do świętości.

Co robimy

Filarami, na których opieramy swoje życie są: EWANGELIA I KOŚCIÓŁ. W nawiązaniu do praktyk pierwszych chrześcijan gromadzimy się regularnie dwa razy w m-cu, aby przeżyć i doświadczyć Boga Żywego we wspólnocie braci i sióstr, słuchając konferencji formacyjnej, informacji dotyczących życia wspólnoty, informacji z Regionu, prowadząc braterskie rozmowy. Słuchamy i rozważamy Słowo Boże na spotkaniach Kręgu Biblijnego. Przeżywamy najświętszą obecność Chrystusa we Mszy świętej i poza Mszą św. w adoracji Najświętszego Sakramentu. Uczestniczymy w nabożeństwach ku czci bł. Anieli Salawy- patronki FZŚ w Polsce. Jesteśmy do dyspozycji kościoła lokalnego, gotowi do pomocy w jego działalności i posłuszni duszpasterzom.

Jak się łączymy

Świecka Rodzina Franciszkańska nie mogłaby być środowiskiem wzrostu duchowego bez wewnętrznej struktury, potrzebnej do owocnego funkcjonowania. Stąd też każda wspólnota ma swoją Radę z Przełożonym, z-cą, sekretarzem, skarbnikiem i mistrzem formacji. Opiekę duchową sprawuje asystent z I Zakonu.
Włączenie do wspólnoty następuje w trzech etapach:
POSTULAT- trwający 6 miesięcy
NOWICJAT- trwający 1 rok
PROFESJA CZSOWA- okres trzech lat
PROFESJA WIECZYSTA

Wszyscy, którzy odkrywają w sobie ducha franciszkańskiego i pragną naśladować Jezusa Chrystusa na wzór św. Franciszka z Asyżu, żyjąc w stanie świeckim oraz głosić światu przesłanie „Pokój i dobro”,  zapraszamy do naszej Wspólnoty Franciszkańskiego Zakonu Świeckich, której przewodniczy Rada Wspólnoty w składzie:
-         Przełożona Wspólnoty – s. Kinga Janina Rudnicka-Lewandowska
-         Zastępca Przełożonej Wspólnoty - s. Aniela Mariola Pawlak
-         Sekretarz Wspólnoty – s. Krystyna Przybyłek 
-         Skarbnik Wspólnoty – s. Elżbieta Orczyk
-         Radny ds. formacji Wspólnoty – br. Franciszek Henryk Winiarski
asystent duchowy Wspólnoty – o. Jeremiasz Marek Szewczyński OFM
W każdą pierwszą niedzielę miesiąca:
§   godz.15.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu
§   godz.16.00 spotkanie Wspólnoty w salce Franciszkańskiej
W każdy ostatni poniedziałek miesiąca:
§   godz. 16.30: Krąg Biblijny
§   godz. 18.00 Msza św. w intencji Wspólnoty, po Mszy nabożeństwo
do św. Franciszka z Asyżu
W każdy drugi czwartek miesiąca :

 

§   godz. 18.00 Msza św. a po Mszy św. nabożeństwo do bł. Anieli Salawy (z wyjątkiem 12. marca i 9. września).